Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2560

  โครงการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลัง
   แบบตอบรับของส่วนกลาง >> แบบตอบรับของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ พ.ศ.2555
  แนวทางปฏิบัติในการจัดส่งโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
       งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร์)
  แบบฟอร์มรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน(ตามยุทศาสตร์)
  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

  แบบฟอร์มแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน,ค่าใช้สอย)