ประวัติความเป็นมากองแผนงาน

          กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2525 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 64 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จากผลการปรับปรุงส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี และสำนักบริการ ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล โดยนำภาระหน้าที่พร้อมอัตรากำลังของแผนวิจัยสถาบันและหมวดออกแบบแผนอาคารสถานที่ กองบริการและวางแผนพัฒนา (ปัจจุบันคือกองอาคารสถานที่) รวมกับฝ่ายวิจัยและสถิติ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับกอง โดยให้ชื่อว่า "กองแผนงาน" ประกอบด้วยงาน 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวิจัยสถาบัน งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานวางผังแม่บท งานวิเทศสัมพันธ์ และงานบริการการศึกษา

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 มีการประชุมปรับปรุงส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้ยกฐานะงานบริการการศึกษาขึ้นเป็นกองบริการการศึกษา ดังนั้นปัจจุบันกองแผนงาน จึงบริหารงานประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวิจัยสถาบัน งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน งานวางผังแม่บท และงานวิเทศสัมพันธ์ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 154 วันที่ 20 สิงหาคม 2534 โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้นที่ 6

                                                                       ผู้อำนวยการกองแผนงาน เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

                                                                               ปี 2525 - 2531 นางสาณี คันธมาทน์
                                                                               ปี 2531 - 2532 นายสมศักดิ์ สันธินาค
                                                                               ปี 2532 - 2534 นางสาณี คันธมาทน์
                                                                               ปี 2534 - 2541 นายเฉลิมเผ่า อจละนันท์
                                                                               ปี 2541 - 2559 นางดุษฎี ธรมธัช
                                                                               ปัจจุบัน  นายวีรชัน  พันธุ์นรา

 

รองอธิบดีฝ่ายนโยบายและแผน เริ่มก่อตั้ง - ปัจจุบัน

                                                                              ปี 2525 - 2528 รศ.เอนก เพียรอนุกูลบุตร
                                                                              ปี 2528 - 2530 รศ.โกศล โรจนพันธุ์
                                                                              ปี 2530 - 2532 รศ.สานิตย์ ชัยพัฒน์
                                                                              ปี 2532 - 2537 รศ.มานัส บุญยัง
                                                                              ปี 2537 - 2540 ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์
                                                                              ปี 2541 - 2545 รศ.มานพ พราหมโชติ
                                                                              ปัจจุบัน รศ.นพคุณ คุณาชีวะ

 

** หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2525 - 2537 ใช้ว่ารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเปลี่ยนเป็นรองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผนตั้งแต่ปี 2537 - ปัจจุบัน

 

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง