Get Adobe Flash player

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ที่อยู่ : 2086 อาคารวิทยบรืการและบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ
            กรุงเทพมหานคร  10240

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : งานธุการ     02-310-8114

                                    งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  02-310-8116,8244,8254

                                    งานวิจัยสถาบัน      02-310-8115

                                    งานวิเทศน์สัมพันธ์  02-310-8117

                                    งานวางผังแม่บท     02-310-8113

  เบอร์โทรสาร           : 02-310-8112