ติดต่อเรา

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ที่อยู่ : อาคารวิทยบรืการและบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : งานธุการ     02-310-8114

                                 งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  02-310-8116,8244,8254

                                 งานวิจัยสถาบัน      02-310-8115

                                 งานวิเทศน์สัมพันธ์  02-310-8117

                                 งานวางผังแม่บท     02-310-8113

  เบอร์โทรสาร           : 02-310-8112  

  อีเมล์แอดเดรส         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง