Get Adobe Flash player

การแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการ

 

  ในปัจจุบันกองแผนงานแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งานดังนี้
   ⇒ งานธุรการ
   ⇒ งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
   ⇒ งานวิจัยสถาบัน
   ⇒ งานวิเทศน์สัมพันธ์
   ⇒ งานวางผังแม่บท

  1. งานธุรการ
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ การประชุมผลิตเอกสาร การเงิน การสวัสดิการของข้าราชการ และลูกจ้าง ดูแลรักษาเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ   เรียบร้อยและความปลอดภัยในสำนักงาน ตลอดจนหน้าที่ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายใด และที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ โดยแบ่ง หน้าที่ออกเป็น 3 หน่วย
      1.1 หน่วยสารบรรณ การพิมพ์ และผลิตเอกสาร
      1.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
      1.3 หน่วยการเงินและพัสดุ

  2. งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
      มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ รวบรวม และประสานการจัดทำแผนงานโครงการของมหาวิทยาลัย และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ และจัดระบบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยจะกระทำภายในกรอบอันเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 2 หน่วย
      2.1 หน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณและรายจ่ายประจำปี
      2.2 หน่วยงานวิเคราะห์แผนงาน อัตรากำลัง และติดตามประเมินผล

  3. งานวิจัยสถาบัน
      รับผิดชอบจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนักศึกษา โปรแกรมการศึกษา บุคลากร อาคารสถานที่ การเงิน งบประมาณ ครุภัณฑ์ และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสถาบัน และเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำเอกสาร รายงานและแผนภูมิเกี่ยวกับข้อมูลทุกด้านของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 หน่วย
      3.1 หน่วยข้อมูล
      3.2 หน่วยวิจัยสถาบัน
      3.3 หน่วยสารสนเทศ

  4. งานวิเทศสัมพันธ์
  มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระหว่างประเทศทั้งที่อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในด้านการพัฒนาทางวิชาการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาบุคลากรในรูปของทุนสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย การดูงาน และการประชุมสัมมนาในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และผลงานทางวิชาการรวมทั้งประสานงาน
การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ และดำเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
      4.1 หน่วยประสานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
      4.2 หน่วยพิธีการและสารสนเทศ

  5. งานวางผังแม่บท
   มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางผังมหาวิทยาลัย และจัดระเบียบชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้อาคารสถานที่ ตลอดจนจัดระบบจราจร ระบบสาธารณูปโภค และระบบโทรศัพท์ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการขยายตัวของมหาวิทยาลับ และประสานการวางผังของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ โดยที่ให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 หน่วย
      5.1 หน่วยวิจัยผังแม่บท
      5.2 หน่วยวางผังและแบบแผน
      5.3 หน่วยประสานการวางผัง