Get Adobe Flash player

หนังสือเวียน

- ขออนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564(29 ต.ค.2563)
  (มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2563 วาระที่ 5.1 วันที่ 26 ตุลาคม 2563)

หนังสือเวียน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (21 ก.ค.2563)

- ขออนุมัติกันเงินขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  (มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.12 ครั้งที่ 23/2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562)

- หนังสือเวียน การจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2564(20 มี.ค.2563)

- กันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี||แบบฟอร์มการกันเงิน(12 ก.ย.2562)

- ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อโครงการตามแผนฯ งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2563
     (26 มิ.ย.2562)

- แบบฟอร์มเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง(20 มิ.ย.2562)

- หนังสือเวียน การจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2563(14 มี.ค.2562)

- มติสภา เรื่องขออนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2562(8 พ.ย.2561)

- หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562(12 ต.ค.2561)

- เวียนแจ้งประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562(27 ก.ย.2561)

- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562(27 ส.ค.2561)

- ขอให้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(27 ส.ค.2561)

ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน(24 ส.ค.2561)

- แนวทางปฏิบัติ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(งบลงทุน)(24 ส.ค.2561)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผน/รายงานผลงบลงทุน

- ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
    ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(วาระที่ 5.2-7/61-14 มีนาคม 2561)

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

- มติสภา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2561

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com