Get Adobe Flash player

หนังสือเวียน

- แบบฟอร์ม ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี) ปีงบประมาณ 2563 (รร.สาธิต มร.ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม)

- ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อโครงการตามแผนฯ งบเงินอุดหนุน(ตามยุทธศาสตร์) ปีงบประมาณ 2563
     (26 มิ.ย.2562)

- แบบฟอร์มเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง(20 มิ.ย.2562)

- หนังสือเวียน การจัดทำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2563(14 มี.ค.2562)

- มติสภา เรื่องขออนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2562(8 พ.ย.2561)

- หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562(12 ต.ค.2561)

- เวียนแจ้งประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562(27 ก.ย.2561)

- เร่งรัดการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562(27 ส.ค.2561)

- ขอให้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(27 ส.ค.2561)

ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน(24 ส.ค.2561)

- แนวทางปฏิบัติ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562(งบลงทุน)(24 ส.ค.2561)
  แบบฟอร์มการจัดทำแผน/รายงานผลงบลงทุน

- ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
    ตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

แจ้งผลการประชุม ก.บ.ม.ร. เรื่อง ขออนุมัติหลักการกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(วาระที่ 5.2-7/61-14 มีนาคม 2561)

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

- มติสภา เรื่อง ขออนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ 2561