งานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ

Image

นางนพรัตน์ ประไพทรัพย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรภายใน : 4928

หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ

Image

นางศศธร รุจิภักดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8111

หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร

Image

นางสาวกมลชนก พรเจริญนพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4931

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

Image

นางสาวชัชชญา พงษ์พินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4930

Image

นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8111

Image

นางสาวกัญญาภัค หวังไชยะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นางสาวนิโลบล ปานเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4930

Image

นายสิทธิพร สังข์โพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นายสมชาย เผือกน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติการ

Image

นายวิศรุต กล่ำอินทร์

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นายพีรยุทธ รักดีแข

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติการ