งานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

Image

นายสันติ ปานทอง

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์  ชำนาญการ

เบอร์โทรภายใน : 4917

หัวหน้าหน่วยประสานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Image

นางอุไรวรรณ ไนท์

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8117

หัวหน้าหน่วยพิธีการและสารสนเทศ

Image

นายธีรดนัย พึ่งพัฒนสกุลชัย

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8117

Image

นางสาวทิพยสุดา สาระวารี

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8117