แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามทุจริตภาครัฐ 

        - แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

        - การจัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ในแผนฯ พร้อมตัวอย่างโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน

        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน (วาระที่ 3.2 ครั้งที่ 11/62 วันที่ 29 พ.ค. 62) || ตัวอย่างโครงการ

        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 9 เดือน

        - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

        - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 2/2562

        - รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2562

 

© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240