แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขออนุมัติปรับข้อความบางส่วนในปณิธาน เอกลักษณ์ พันธกิจ ในแผนปฏิบัติราชการ
(มติสภา ครั้งที่ 8/61 วาระ 4.12 วันที่ 18 ก.ค.61)
เสนอปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน

  รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน
  ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ(รอบ 12 เดือน)
 รายละเอียดดังนี้
     - แผนกลยุทธ์การเรียนการสอน จำนวน 15 โครงการ 
     - แผนอาเซียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 5 โครงการ
     - แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 42 โครงการ
     - แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 4 โครงการ
     - แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 36 โครงการ
     - แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา จำนวน 142 โครงการ
     - แผนกลยุทธ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 106 โครงการ
     - แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน || สายอาจารย์)
  รายงานการเงินและฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)
  ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน

  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
  ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ตัวอย่างโครงการองค์กรสีขาว โครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์

  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2561 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2561

เอกสารดาวน์โหลด

  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ
© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240