Get Adobe Flash player

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     ขออนุมัติปรับข้อความบางส่วนในปณิธาน เอกลักษณ์ พันธกิจ ในแผนปฏิบัติราชการ
         (มติสภา ครั้งที่ 8/61 วาระ 4.12 วันที่ 18 ก.ค.61)

     เสนอปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561

 

 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

             รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
              ของแผนปฏิบัติราชการ(รอบ 12 เดือน)
 รายละเอียดดังนี้
                - แผนกลยุทธ์การเรียนการสอน จำนวน 15 โครงการ  

                - แผนอาเซียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 5 โครงการ
                - แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 42 โครงการ  
                - แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 4 โครงการ
                - แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา จำนวน 36 โครงการ
                - แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา จำนวน 142 โครงการ
                - แผนกลยุทธ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 106 โครงการ
                - แผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน || สายอาจารย์)

             รายงานการเงินและฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

             ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

             รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

             ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

             รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

             ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             ตัวอย่างโครงการองค์กรสีขาว โครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"

 คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์

      รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2/2561 

      รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 1/2561

 เอกสารดาวน์โหลด

      รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com