แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(มติสภา ครั้งที่ 1/62 วันที่ 23 ม.ค.62 วาระที่ 4.21)
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ตามระบบและกลไกของแผน
   - โครงสร้างระบบและกลไกของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านโครงการประชาคมอาเซียน
   - แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
 การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562 รอบ 12เดือน
         (มติสภา ครั้งที่ 15/62 วันที่ 18 ธ.ค.62 วาระที่ 4.27)

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

       - ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน
         (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 16/62 วันที่ 6ส.ค.62 วาระที่ 5.5) 

รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
         ของแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน
 (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 13/62 วันที่ 19 มิ.ย.62 วาระที่ 5.26)
         »»ตัวอย่างโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)««
       - ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
       - ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
         (มติสภา ครั้งที่ 7/62 วันที่ 26 มิ.ย.62 วาระที่ 4.16)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

  คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์

เอกสารดาวน์โหลด

  วิธีการใส่เกณฑ์การให้คะแนนใน KPI Template
  คำอธิบายหรือรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary)
  แบบฟอร์ม ตารางจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา