Get Adobe Flash player

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มติสภา ครั้งที่ 1/62 วันที่ 23 ม.ค.62 วาระที่ 4.21)

      คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2562

     แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระบบและกลไกของแผน
         - โครงสร้างระบบและกลไกของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านโครงการประชาคมอาเซียน
         - แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

      การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

      รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

          รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562 รอบ 12เดือน
                   (มติสภา ครั้งที่ 15/62 วันที่ 18 ธ.ค.62 วาระที่ 4.27)

      รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน

           ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน
                (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 16/62 วันที่ 6ส.ค.62 วาระที่ 5.5) 

      รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

           รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผล
              การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน
 (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 13/62 วันที่ 19 มิ.ย.62 วาระที่ 5.26)
               ||
ตัวอย่างโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)

             ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
              ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน

              ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผล
               การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
 (มติสภา ครั้งที่ 7/62 วันที่ 26 มิ.ย.62 วาระที่ 4.16)

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

     คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์

 เอกสารดาวน์โหลด

     วิธีการใส่เกณฑ์การให้คะแนนใน KPI Template

     คำอธิบายหรือรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary)

      แบบฟอร์ม ตารางจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com