Get Adobe Flash player

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

   รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
      (มติสภา ครั้งที่ 16/63 วาระที่ 4.17 วันที่ 14 ธ.ค.63)

   อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มติสภา ครั้งที่ 15/62 วันที่ 19 ธ.ค.62 วาระที่ 4.24)

    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

   คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   หนังสือยืนยันโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ดำเนินงานจริง
     ของหน่วยงาน เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

   รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2563 (สาขาวิทยบริการฯ)

   การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   การประชุมชี้แจง เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

   ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

    แผนปฏิบัติราชการ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระบบและกลไกของแผน

     - โครงสร้างระบบและกลไกของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านโครงการประชาคมอาเซียน

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

     - แผนปฏิบัติราชการ ด้านการวิจัยและพัฒนา

 

 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์

     รายงานผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน

        รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานการประเมินผล 
            การดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2560-2564)
            ประจำปีงบประมาณ 2563(รอบ 7 เดือน)
(ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 8/62 วันที่ 18 เม.ย.62 วาระที่ 5.11)

           ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

        ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 7 เดือน

     รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

           รายงานผลค่าคะแนน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสรุปรายงานผล
          การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในโครงการฯ ของหน่วยงาน
(มติสภา ครั้งที่ 2/64 วันที่ 8 ก.พ.64 วาระที่ 4.16)
        ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

   ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ 

 เอกสารดาวน์โหลด

   แบบฟอร์มรายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

   แบบฟอร์มรายงาน KPI Template

   แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย

   ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

   แบบฟอร์มรายงานข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2563

 

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com