แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2564 
แบบสำรวจอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ตารางปันส่วนหมวดเงินเดือนแต่ละหลักสูตร 
แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี