Get Adobe Flash player

  » ทุนการศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษา และบุคลากร «


  ทุนการศึกษา

รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ.2562
ทุนอบรมเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2019
โครงการแลกเปลี่ยน Student Application for the 2nd Cycle of UMAP Program C ประจำปี 2019
โครงการ UMAP Discovery Camp 2019
ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562
Fulbright Foreign Language Assistant program(FLTA) ประจำปีการศึกษา2563
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
     ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program(HHH) ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2562

  โครงการฝึกอบรม
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปี 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
    ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “กระบวนการจัดจ้างชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงาน

    ในสถาบันการศึกษาไทยและ สิทธิประโยชน์”

ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7