ผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลาง)
 ผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา