การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2567

แผนการมีส่วนร่วม

         - อนุมัติจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างสุขผู้สูงวัย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จ.ชัยภูมิ (เพิ่มเติม)        

แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง        

แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม (บริการวิชาการ)

        - ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างสุขผู้สูงวัย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จ.ชัยภูมิ
           ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

        - ขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างสุขผู้สูงวัย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
           จ.ชัยภูมิ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ชัยภูมิ

        - รายงานผลการสำรวจ จ.ศรีสะเกษ
            » รายงานโครงการสำรำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 3
          » รายงานโครงการสำรำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จ.ศรีสะเกษ

        - รายงานผลการสำรวจ จ.ชัยภูมิ
          » รายงานโครงการสำรำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จ.ชัยภูมิ (เพิ่มเติม)
          » รายงานโครงการสำรำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน จ.ชัยภูมิ