แผนการมีส่วนร่วม

         - ข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงวัย

         - มติสภา มร. อนุมัติแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

         - มติสภา มร. อนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย Aging Society

แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม (บริการวิชาการ)

         -  รายงานผลการสำรวจความต้องการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (วาระที่ 4.1)

         - ขออนุมัติบุคลากรเพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย

ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม

         - รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จังหวัดปราจีนบุรี Aging Aociety

         - รายงานผลแผนกลยุทธ์บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 7 เดือน)