แผนการมีส่วนร่วม

         - แผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
         - อนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชชุมชนและสังคม บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ปราจีนบุรี ปีที่ 5
             (ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.12 ครั้งที่ 25/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)
         - อนุมัติจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จ.อุทัยธานี (ก.บ.ม.ร. วาระที่ 6.8 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565)
         - แผนการจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2565 (ปีที่ 7)
         - ข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่สังคม โครงการเสริมสร้างคุณภาพของผู้สูงวัย
         - ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานรี ปีที่ 7

แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
         - หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ณ ไร่ไพวัลย์กล้วยหอม จ.ลพบุรี

แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม (บริการวิชาการ)

         - หนังสือขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จ.ฉะเชิงเทรา
         - หนังสือขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย จ.ฉะเชิงเทรา
         - หนังสือขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จ.อุทัยธานี
         - หนังสือขออนุมัตินักศึกษาช่วยปฏิบัติงานเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร จ.อุทัยธานี
         - หนังสือขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ณ ไร่ไพวัลย์
           กล้วยหอม จ.ลพบุรี
         - หนังสือขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
         - หนังสือขอความอนุเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

         - รายงานผลการสำรวจ จ.ลพบุรี
            » รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2
            » รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1

ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม

         - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง"เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย (Aging Society) ครั้งที่ 2"
         - การติดตามผลการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดการเรียนรู้วิชาชีพของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี (ปีงบประมาณ 2557-2562)
 
        - อนุสิทธิบัตร กล้วยผงชงดื่มสำเร็จรูปคอลลาเจนและวิตามินซี

แบบฟอร์มต่าง ๆ

         - แบบฟอร์มสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565
         - แบบฟอร์มรายงานแผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565