» มติสภา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มติสภา ครั้งที่ 1/67 วาระที่ 5.25 วันที่ 15 ม.ค.67)
 »
มติสภา คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2567 (มติสภา ครั้งที่ 1/67 วาระที่ 5.25 วันที่ 15 ม.ค.67)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

       - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
       - ระบบและกลไกของแผนปฏิบัติราชการ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
        - ด้านส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
        - ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
        - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
        - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
        - ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        - ด้านวิจัยและพัฒนา