โครงสร้างการบริหาร

Image

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิษฐ์  นากกระแสร์
Image

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายคนอง  วรรณศรี
Image

หัวหน้างานธุรการ

นางนพรัตน์  ประไพทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป  ชำนาญการพิเศษ
Image

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

นางยุวดี  ภักดีวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษ
Image

หัวหน้างานวางผังแม่บท

นายคนอง  วรรณศรี
วิศวกร  ชำนาญการ
Image

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

นางสาวอุมาภรณ์  ไทยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ
Image

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายสันติ  ปานทอง
นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ
© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240