โครงสร้างการบริหาร

Image

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ
Image
หัวหน้างานวิจัยสถาบัน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางยุวดี  ภักดีวานิช
Image

หัวหน้างานธุรการ

นางนพรัตน์  ประไพทรัพย์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Image

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

นางสาวอุมาภรณ์  ไทยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Image

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

นางยุวดี  ภักดีวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Image

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายสันติ  ปานทอง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
Image

หัวหน้างานวางผังแม่บท

นายรชฎ  ศรีรัตนกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ