งานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

Image

นางสาวชัชชญา พงษ์พินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4930

หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ

Image

นางศศธร รุจิภักดิ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8111

หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร

Image

นางสาวชนัดดา พรเจริญนพ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4931

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ

Image

นางสาวชัชชญา พงษ์พินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4930

Image

นางสาวณัฐวรรณ ศิรินุพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8111

Image

นางสาวกัญญาภัค หวังไชยะ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นางสาวนิโลบล ปานเพชร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรภายใน : 4930

Image

นายสิทธิพร สังข์โพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นายสมชาย เผือกน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

Image

นางสาววราภรณ์ รักดีแข

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นายพีรยุทธ รักดีแข

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

Image

นายณัฐกิตติ์ เผือกน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 8114

Image

นางสาวสุพัตรา หงส์ประภัสสร

ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 8114