งานวิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

Image

นายธีรดนัย พึ่งพัฒนสกุลชัย

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4917

หัวหน้าหน่วยประสานความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Image

นายธีรดนัย พึ่งพัฒนสกุลชัย

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4917

หัวหน้าหน่วยพิธีการและสารสนเทศ

Image

นางอุไรวรรณ ไนท์

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8117

Image

นางสาวทิพยสุดา สาระวารี

ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8117