งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

Image

นางสาวอุมาภรณ์ ไทยเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 8116

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์นโยบายจัดทำแผนและติดตามประเมินผลแผน

Image

นางสาวพึ่งภัค ชัยยะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4923

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี

Image

นางสาวจรรยา ปัญญา

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8244

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง

Image

นายสกุลศักดิ์ หงส์ประภัสสร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8254

Image

นางสาวเบญจมาภรณ์ นามวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4924

Image

นายสกุลศักดิ์ หงส์ประภัสสร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8254

Image

นางอุทุมพร เศษโพธิ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4925

Image

นายไชยกร นานันท์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4922

Image

นางสาวกัญชริกา ยลวิลาศ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4927

Image

นางสาวศศิวิภา นาคะพันธุ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4921

Image

นางสาวหนึ่งฤทัย เจ้าดารี

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8103

Image

นายนิรุตน์ สิงห์ภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8103

Image

นางสาววสุพร บุญสุทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4925