ติดต่อเรา

   

 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

282 อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : ผู้อำนวยการกองแผนงาน    02-310-8125

                   งานธุรการ     02-310-8111,8114 และ 02-310-8000 ต่อ 4928,4930-4931 

งานวิเคราะห์และประสานการวางแผน  02-310-8116, 8103, 8244, 8254 และ 02-3108-000 ต่อ 4921-4927

           งานวิจัยสถาบัน       02-310-8115 และ 02-310-8000 ต่อ 4918-4920

งานวิเทศสัมพันธ์   02-310-8117  และ 02-3108-000 ต่อ 4917

           งานวางผังแม่บท     02-310-8113, 8125 และ 02-310-8000 ต่อ 4916

เบอร์โทรสาร : 02-310-8112

PlanningRamkhamhaengUniversity