งานวางผังแม่บท

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางผังแม่บท

Image

นายรชฎ ศรีรัตนกูล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 4916

หัวหน้าหน่วยวิจัยผังแม่บท

Image

นายรชฎ ศรีรัตนกูล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 4916

หัวหน้าหน่วยวางผังและแบบแผน

Image

นายณัฐพงศ์ เพชรช่วย

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 4916

หัวหน้าหน่วยประสานการวางผัง

Image

นายคมสันต์ พงษ์พินิจ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 4916

Image

นายปัญญาพล แสงพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นยประพจน์ สมรรถไท

ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายพิษณุ ภูฆัง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายทรรศนะ ศรีภิรมย์

ตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายวรพันธ์ แทนม้วน

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายศุภชัย อาสาเสนีย์

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายปรารภ เสือเขียว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113

Image

นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4916

Image

นายจักรพันธ์ จีนสาตร์

สถาปนิกปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8113
Image

นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4916