งานวิจัยสถาบัน

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

Image

นางยุวดี ภักดีวานิช

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรภายใน : 4920

หัวหน้าหน่วยข้อมูล

Image

นางธนพร จุฬารัตน์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 4919

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ

Image

นางสาวพัชยา แสงพงษ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4918

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน

Image

นางสาวพิชชาพร จันทร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8115

Image

นางสาวพิชานันท์ วัลย์เครือ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4919

Image

นายณัฏร์ฐพล สุราอามาตย์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4918

Image

นางสาวดวงมณี ศุภศร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8115

Image

นายพงศกร เล่าซี้

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 4919

Image

นายสุรสิทธิ์ เพริศพริ้ง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทรภายใน : 8115