¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีงบประมาณ ครั้งที่ 3 (วาระที่ 5.1 ครั้งที่4/67 วันที่8 ก.พ.67)
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 (วาระที่ 5.2 ครั้งที่35/66 วันที่12 ธ.ค.66)  
¤  มติสภา อนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 16/66 วาระที่ 5.32 วันที่14 พ.ย.66)  
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 (วาระที่ 5.1 ครั้งที่32/66 วันที่1 พ.ย.66)  
¤  บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ถือเป็นลักษณะของการจัดงานการฝึกอบรม/สัมมนาฯ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 (มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 6.4 ครั้งที่30/66 วันที่4 ต.ค.66)
 
¤  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 (งบแผ่นดิน) รายการลงทุน  
       - เวียนแจ้งหน่วยงาน
 
      - หลักเกณฑ์
       - แบบฟอร์มเสนอขอรายการงบลงทุน
¤   บันทึกข้อความเรื่องการบริหารงบประมาณลงสู่ภาควิชา => แบบฟอร์ม  
¤  รายชื่อผู้รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณและระบบ 3 มิติ ปีงบประมาณ 2567  
¤  รายชื่อผู้รับผิดชอบหน่วยหน่วยวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง  
¤  มติสภา เรื่องรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 (มติสภา วาระ5.5 ครั้งที่ 15/66 วันที่ 11ก.ย.66)
 
¤  แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2566  
     - เวียนแจ้งหน่วยงานแนวทางและหลักเกณฑ์การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี   
     - แบบฟอร์มกันเงิน/ขยายเงินกัน
 
¤  การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2566  
¤  แบบฟอร์มแสดงภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรสายวิชาการ  
¤  บันทึกข้อความ || แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567  
¤  บันทึกข้อความ ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำการวางแผนกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ 5 ปี » แบบฟอร์ม  
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  
¤  บันทึกข้อความ จัดทำแผนงบลงทุนล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 » แบบฟอร์ม  
¤  หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  
¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
¤  มติสภา อนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
¤  มติสภา อนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2566  
¤  แบบฟอร์มตารางการบริหารงบประมาณและตารางปันส่วน ปีงบประมาณ 2566  

IMAGE การประชุมภาระงานสายสนับสนุน ระดับคณะ
 วันพฤหัสที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 Read More...

ข่าวสารและกิจกรรม

Ram Talk ครั้งที่ 2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” อนาคตมหาวิทยาลัยไทยรอดหรือไม่?

Ram Talk ครั้งที่ 8 การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของกองแผนงาน

«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
»

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

1.png0.png4.png1.png3.png1.png
Today38
Yesterday121
This week513
This month2258
Total104131

วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

แผนที่กองแผนงาน

Facebook กองแผนงาน

แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์

Image