โครงสร้างการบริหาร

Image

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ
Image
หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวอุมาภรณ์  ไทยเจริญ
Image

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

นางสาวชัชชญา  พงษ์พินิจ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปปฏิบัติการ
Image

หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

นางสาวอุมาภรณ์  ไทยเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Image

หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

นางยุวดี  ภักดีวานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Image

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

นายธีรดนัย  พึ่งพัฒนสกุลชัย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Image

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวางผังแม่บท

นายรชฎ  ศรีรัตนกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ