ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และบัญชีนวัตกรรมไทย

 

เกณฑ์ราคากลางฯ คอมพิวเตอร์และ CCTV

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย