แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565

 รายงานผลรอบ 12 เดือน 
  - 
แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน)

         รายงานผลรอบ 6 เดือน
          - แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6เดือน)
          - กราฟแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)