» มติสภา คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2566 (มติสภา ครั้งที่ 23/65 วาระที่ 5.6 วันที่ 21 พ.ย.65)
 » มติสภา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มติสภา ครั้งที่ 23/65 วาระที่ 5.6 วันที่ 21 พ.ย.65)
 » รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        - รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (มติสภา วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/66 วันที่ 10 ก.ค.66)
        - ด้านส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
        - ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
        - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
        - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
        - ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

     -  รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (มติสภา วาระที่ 5.31 ครั้งที่ 17/66 วันที่ 18 ธ.ค.66)