มาตรการการมีส่วนร่วม
   - มาตรการ แนวทาง การปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
  แผนการมีส่วนร่วม
   - แผนตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม (บริการวิชาการ)
   - รายงานผลการสำรวจความต้องการชุมชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี 62
   - หนังสือขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 2562
   - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มพูนวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์การ
   บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง MOU ปีงบประมาณ 2562
   - รายงานผลการสำรวจฯ จ. อุทัยธานี
      » รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3
      » รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2
      » รายงานผลการสำรวจความต้องการของชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1
   
   - หนังสือขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 2562
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
   - รายชื่อบุคลากร วิทยากร ไปปฏิบัติราชการ ณ สาขาวิทยบริการ
   เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีน ประจำปี 2562
   - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ปีที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
   - รายชื่อบุคลากร วิทยากร ไปปฏิบัติราชการ ณ สาขาวิทยบริการ
   เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562
   - แผนผังบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนชาวอุทัยธานี
   - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี ปีที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562
   - แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม
   - รายงานผลแผนตัวบ่งชี้การมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน)
   - รายงานผลแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน