แผนการมีส่วนร่วม

         - แผนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2564

         - ขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมร่วมกับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 3 จังหวัด

         - เลื่อนจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนที่บูรณาการร่วมกับสาขาวิทยบริการฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ครั้งที่ 2 ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพแก่เครือข่ายเกษตรกร ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.อุทัยธานี

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาการผลิตและแปรรูปปลาส้มฟักแก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองน้ำทิพย์ ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.ลพบุรี

         - ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคม

รายงานผลการสำรวจ

         -  รายงานผลการสำรวจความต้องการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

         -  รายงานผลการสำรวจความต้องการชุมชนจังหวัดลพบุรี

         -  รายงานผลการสำรวจความต้องการชุมชนจังหวัดอุทัยธานี