Get Adobe Flash player

เอกสารประกอบการประะชุมแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและกลยุทธ์ 

 

 - หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
   ของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ รอบ 7 เดือน (ต.ค.63-เม.ย.64)

 - ใบสรุปรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการประชุม

 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีการศึกษา 2563 จากข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากผลการประเมิน
   ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ , Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
   ของแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  และรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์
   ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 - การเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2566-2570)

 - แบบฟอร์มข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

Copyright © กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

telexxxporn.click

bozpornxxx.click
pornvixxx
telexxxporn.com
bozpornxxx.com

pornvixxx.com

realpornfilms.com
Japanese idol tickle masturbating squirt
xxxmobilporn

xxxsextresxxx

freepornvideosite
tweensexxx.com
freexxxvideosporn.click
freexxxvideosporn.com
sexporntubexxx.net

akü takviye

sexporntubexxx.click
yol yardım
pornags.com pornkro.com pornaph.com hotwatchporn.com pornaindian.com
realpornhero.com pornindianx.net repornx.com watchporntubex.com fuckpornwatch.com enwatchporn.com