หนังสือเวียน ปีงบประมาณ 2565

 - เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของหน่วยงาน [19ส.ค.65]

 - เรื่องการจัดทำคำอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยรามคำแหง [18ส.ค.65]

 - เรื่องการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565 [9ส.ค.65]

 - เรื่องการจัดทำคำขอตัั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [18 เม.ย.65]

 - เรื่องขอให้รายงานผลรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 (1ต.ค.2564-31ต.ค.2565) ระดับคณะกรรมการ [14มี.ค.65]

 - เรื่องขอให้รายงานผลรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 (1ต.ค.2564-31ต.ค.2565) ระดับหน่วยงาน [14มี.ค.65]

 - เรื่องขอส่งคืนคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [8ก.พ.65]

 - เรื่องขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [16พ.ย.64]

 - เรื่องปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2565 [30ส.ค.64]