หนังสือเวียน ปีงบประมาณ 2566

เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2566 => แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี [28 ส.ค.66]
เรื่องการจัดทำคำขอตัั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [28 เม.ย.66]
บันทึกข้อความ ขอข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำการวางแผนกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ 5 ปี [15 มี.ค.65]
บันทึกข้อความ จัดทำแผนงบลงทุนล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 [13 ก.พ.66]
เรื่องการบริหารงบประมาณลงสู่ภาควิชา ประจำปีงบประมาณ 2566=>แบบฟอร์ม [6 ต.ค.65]
เรื่องแจ้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  [4 ต.ค.65]