การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2566

แผนการมีส่วนร่วม

         - อนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพและการเกษตร จังหวัดอุทัยธานี
         - ข้อตกลงความร่วมมือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพ จ.ปราจีนบุรี

แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
         - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโ๕รงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพและการเกษตร จ.อุทัยธานี

แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วม (บริการวิชาการ)

         - รายงานผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความต้องการของปชุมชนสำหรับโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
           และชุมชนชาวอุทัยธานี
         - ขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพและการเกษตร จังหวัดอุทัยธานี
           ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

         - ขออนุมัติรายชื่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ติดตามเดินทางไปปฏิบัติราชการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพ
           จังหวัดปราจีนบุรี ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วม 

         - รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาด้านอาชีพและการเกษตร จ.อุทัยธานี
         - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 2/2566
         - รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ครั้งที่ 3/2566