» มติสภา คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2566 (มติสภา ครั้งที่ 23/65 วาระที่ 5.6 วันที่ 21 พ.ย.65)
 » มติสภา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มติสภา ครั้งที่ 23/65 วาระที่ 5.6 วันที่ 21 พ.ย.65)
 » รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
รายงานติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

        - ด้านส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
        - ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
        - ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม
        - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
        - ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยรามคำแหง