» คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2565

 » มติสภา อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 13/64 วาระที่ 5.43 วันที่ 8 พ.ย.64)

 » แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2565

 » ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2565

แผนปฏิบัติราชการของกรรมการ ตามระบบและกลไกของแผน

      - แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2565

      - โครงสร้างระบบและกลไกของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

        - รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (มติสภา วาระที่ 5.14 ครั้งที่ 11/65 วันที่ 1 ก.ค.65)
        - รายงานผลค่าคะแนน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในโครงการ/กิจกรรมฯ ของหน่วยงาน
        - ติดตามผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

        - รายงานผลคะแนน KPI Template ตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์