รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
(มติสภา ครั้งที่ 16/63 วาระที่ 4.17 วันที่ 14 ธ.ค.63)
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
(มติสภา ครั้งที่ 15/62 วันที่ 19 ธ.ค.62 วาระที่ 4.24)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หนังสือยืนยันโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ดำเนินงานจริง
ของหน่วยงานเนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2563 (สาขาวิทยบริการฯ)
การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
 แผนปฏิบัติราชการ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระบบและกลไกของแผน
โครงสร้างระบบและกลไกของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แผนปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ ด้านดำเนินงานชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม
แผนปฏิบัติราชการ ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติราชการ ด้านโครงการประชาคมอาเซียน
แผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
แผนปฏิบัติราชการ ด้านการวิจัยและพัฒนา
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน

       - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ และรายงานการประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563(รอบ 7 เดือน) (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 8/62 วันที่ 18 เม.ย.62 วาระที่ 5.11)
      - ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      - ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 7 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน

      - รายงานผลค่าคะแนน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในโครงการ/กิจกรรมฯ ของหน่วยงาน
 (ก.บ.ม.ร. ครั้งที่ 1/64 วันที่ 6 ม.ค.64 วาระที่ 4.6)
      - ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

      - ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์