รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
(มติสภา ครั้งที่ 2/65 วาระที่ 5.4 วันที่ 21 มกราคม 2565)
แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2565-2570
(มติ ก.บ.ม.ร.วาระที่ 5.6 ครั้งที่ 27/63 วันที่ 2 ธันวาคม 2563)  
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีงบประมาณ 2564
(มติสภา ครั้งที่ 16/63 วาระที่ 4.16 วันที่ 14 ธันวาคม 2563)
  
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2564    

 

 แผนปฏิบัติราชการ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระบบกลไกของแผน  
  - โครงสร้างระบบกลไกของแผนกลุทธ์ มร.  
  - แผนปฏิบัติราชการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  - แผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา  
  - แผนปฏิบัติราชการ ด้านการเรียนการสอน  
  - แผนปฏิบัติราชการ ด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
  - แผนปฏิบัติราชการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     
 รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์  
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน  

      - รายงานผลค่าคะแนน KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในโครงการ/กิจกรรมฯ ของหน่วยงาน
      - รายงานสรุปผลการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน

      - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 7 เดือน) ระดับหน่วยงาน
      - รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) รอบ 7 เดือน
      - ติดตามผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์รอบ 7 เดือน
      - ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและรายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ รอบ 7 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

      - รายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน