ปีงบประมาณ 2566-2570
 แต่งตั้งคณะกรรมการ
 ปีงบประมาณ 2560-2565
© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240