>

PostHeaderIcon PLAN

>> ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อดำเนินการ
   จัดพิมพ์รายงานประจำปี 2557
>> รายงานต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2558
>>
 
หนังสือเวียน การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2560
   ||
แบบฟอร์ม||แบบฟอร์มประมาณการรายได้(หน่วยงานในกำกับ)
>> ว.77 ลว 6 ม.ค.59 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
   ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(สำนักงบประมาณ)
>> ฟอร์มแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง||ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
   เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
>> วิธีคิดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก KPI Template
>> 
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลัง  
>> ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
>> แบบฟอร์มรายงานแผนและผลแผนการให้บริการวิชาการ 2559
>> อนุมัติราคากลางและกำหนดขอบเขตของงาน(TOR)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
   เรื่อง "กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย"
>> แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
   ประจำปีงบประมาณ 2558

>> 
สรุปอัตรากำลังสายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เอกสารหมายเลข 1)
>> 
แบบแสดงภาระงานสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 2)
>> 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ตามงบประมาณ
   ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กผ.1)
>> แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจ้างอาจารย์พิเศษ
>> 
ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเอกสารรายงานประจำปี 2557 ม.รามฯ
>> 
ปฏิทินการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2558 
>> บันทึกข้อความ ขอให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
   2558 ตามแผนงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
||
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตาม
   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(เอกสารหมายเลข 2)
>> แบบฟอร์ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558(งบลงทุน)
>> 
แบบฟอร์ม แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี(พ.ศ.2555-2558)
>> แบบแสดงกระบวนวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชารับผิดชอบ
  
แบบที่ 1ระดับปริญญาตรี||แบบที่ 2ระดับปริญญาโท
>> กรุณากรอกแบบสอบถามการใช้เว็บไซต์ด้วยค่ะ
>> ขอข้อมูลภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นรายบุคคลพร้อมความต้องการ
   อัตรากำลังลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวรายปีของหน่วยงาน
   -
บันทึกข้อความ
   -
แบบฟอร์มและตัวอย่าง
>> แบบฟอร์มจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
>>
แบบฟอร์มการจัดทำงบลงทุน 3 ปีล่วงหน้า 2558-2560||ตัวอย่าง
>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้
>> บัญชีรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายในการเสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ
>>
แผนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

 
We have 7 guests online