¤ แนวทางและหลักเกณฑ์การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ 2565
   ¤ เอกสารประกอบการเสนอการรับทราบการจัดตั้ง ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในระดับคณะ สำนักหรือเทียบเท่า
     - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
     - แบบรายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
     - แบบรายงานการเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
     - แบบรายงานการยุบเลิกส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
  ¤ หลักเกณฑ์การใช้เงินทุนของหน่วยงานฯ และเงินโครงการพิเศษฯ [เพิ่มเติม]
  ¤ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2566 /แบบฟอร์ม
  ¤ มติสภา อนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ.2565
  ¤ มติสภา อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 2565 และหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ 2565

ข่าวสารและกิจกรรม

Ram Talk ครั้งที่ 2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” อนาคตมหาวิทยาลัยไทยรอดหรือไม่?

Ram Talk ครั้งที่ 8 การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของกองแผนงาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

2.png8.png0.png7.png1.png
Today58
Yesterday109
This week268
This month1659
Total28071

Wednesday, 17 August 2022

แผนที่กองแผนงาน

Facebook กองแผนงาน

© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240