¤  มติ ก.บ.ม.ร. อนุมัติเบิกเงินข้ามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
¤  มติสภา อนุมัติกันเงินและขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
¤  มติสภา อนุมัติรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ปีงบประมาณ 2566
¤  แบบฟอร์มตารางการบริหารงบประมาณและตารางปันส่วน ปีงบประมาณ 2566
¤  แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี 2565  
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของคณะ
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของสำนัก/สถาบัน
     - แบบกรอกข้อมูลรายงานประจำปี ของโรงเรียนสาธิตฯ
¤  การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2565  
     - แนวทางและหลักเกณฑ์การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี
     - เวียนแจ้งหน่วยงาน »» แบบฟอร์มกันเงิน/ขยายเงินกัน
  ¤ เอกสารประกอบการเสนอการรับทราบการจัดตั้ง ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในระดับคณะ
     สำนักหรือเทียบเท่า
     - ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565
     - แบบรายงานการจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
     - แบบรายงานการเปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
     - แบบรายงานการยุบเลิกส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา »»File Word««
  ¤ หลักเกณฑ์การใช้เงินทุนของหน่วยงานฯ และเงินโครงการพิเศษฯ [เพิ่มเติม]

IMAGE การประชุมภาระงานสายสนับสนุน ระดับคณะ
 วันพฤหัสที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 Read More...

ข่าวสารและกิจกรรม

Ram Talk ครั้งที่ 2 “อนาคตอุดมศึกษาไทย” อนาคตมหาวิทยาลัยไทยรอดหรือไม่?

Ram Talk ครั้งที่ 8 การบริหารงานอุดมศึกษาภายหลังสถานการณ์โควิด-19

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของกองแผนงาน

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

4.png0.png3.png6.png7.png
Today127
Yesterday71
This week198
This month670
Total40367

Tuesday, 06 December 2022

แผนที่กองแผนงาน

Facebook กองแผนงาน

© กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 อาคารวิทยบริการและบริการ ชั้น 6 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240